مایکروویو www.parsentekhab.com

مایکروویو، امواج رادیویی با طول موج کوتاه هستند که مثل پرتوهای قابل رویت نور بخشی از طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهند. در صنعت برای فرآوری مواد و در آشپزخانه برای پختن غذا از آن استفاده می شود. این امواج در برخورد با یک ماده ممکن است منعکس، منتشر یا جذب شوند. مواد فلزی این امواج را کاملاً منعکس می کنند. مواد غیر فلزی مثل شیشه و پلاستیک امواج را از خود عبور می دهند و موادی که دارای آب هستند مانند غذاها انرژی این امواج رادر خود نگه می دارند.
برترین عنوان
Butane 5

 

LG: آموزش -خدمات پس از فروش و کیفیت عملکردو کارایی بسیار خوب (پژمان صفوی). DAEWOO: پشتبانی ضعیف این نوع محصول در ایران (همدانی).کلید واژه ها :

مایکروویو , مایکروفر